Dahan-dahan sa isang pribadong silid

2020/03/26 Blog

Hello ~ ~! !

Ito ay ang tindahan ng Hizo Kawasaki.

Ito ay isang napakahirap na oras sa mundo ngayon, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang gawin ang magagawa ko ngayon.

Panatilihing malusog ang Japan at mundo. .